Monday 6 April 2020

KITAB AL-MASAI’L AL-KHAMSUN FI USUL AD-DIN (50 ISU DALAM USULUDDIN)

Al-Masa’il Al-Khamsun fi Usuliddin merupakan salah satu karya ilmu Kalam yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rhm. Ia merupakan antara kitab ringkas beliau dalam ilmu Kalam berbanding karya-karya lain seperti Al-Arba’un fi Usuliddin, Ma’alim Usuliddin, Asas At-Taqdis, Nihayatul-Uqul fi Dirayah Al-Usul dan lain-lain.

Karya ini pada asalnya ditulis dalam bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab oleh salah seorang anak murid Imam Ar-Razi, untuk manfaat yang lebih luas. Sekadar kajian semasa, tidak dinyatakan siapakah nama anak murid yang menterjemahkan teks asal daripada bahasa Parsi tersebut.

Walaupun secara asas perbincangannya terdapat persamaan antara kitab Al-Masa’il Al-Khamsun, Al-Arba’un dan Ma'alim, tetapi ketiga-tiganya ditulis dengan penghayatan yang berbeza. Al-Masa'il Al-Khamsun yang paling ringas, diikuti oleh Al-Arba’un, dan yang paling detail adalah Ma'alim Usuliddin.

Kesemuanya disusun mengikut tertib bab yang biasa dalam kitab Kalam, bermula dengan bab berkaitan ilmu dan An-Nazor (kajian), kemudian Umur Al-Ammah (Perkara Umum), seterusnya Al-Ilahiyat (Ketuhanan), diikuti dengan An-Nubuwwat (Kenabian), selepas itu As-Sam’iyyat (Perkara Ghaib), dan diakhiri dengan Al-Imamah (Kepimpinan).

Ketiga-tiga kitab ini adalah bermanfaat untuk semua penuntut dan pengkaji ilmu Kalam, walaupun mempunyai rangka asas yang serupa. Isu yang dibincangkan ada yang berbeza, manakala jawapan yang dikemukakan juga berbeza menurut keperluan.


Di dalam gambar adalah tahqiq terkini ke atas Al-Masa’il Al-Khamsun, yang ditulis oleh Syeikh Ahmad Asy-Syazuli dan Dr Saed Fudah. Kedua-duanya adalah tokoh besar dalam ulum aqliyyah pada hari ini, serta merupakan muhaqqiq yang aktif mentahqiq dan menulis hasyiah (komentar) kitab-kitab turath kalam dan falsafah.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon