Sunday 10 August 2014

MERUNGKAI KHAZANAH FALSAFAH DAN WORLDVIEW (PANDANGAN ALAM) ISLAM

AL-ISTIKHLAF

Antara sebab utama yang menyebabkan falsafah politik Islam berbeza dengan politik Barat adalah unsur Rabbāniyyah ataupun Ketuhanan yang terkandung dalam ajaran Islam.

Prinsip yang melatari unsur ini adalah al-istikhlāf, di mana manusia dilantik dan diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalīfah (pentadbir) di muka bumi. Bertitik tolak daripada unsur ini, segala cabang pemerintahan seperti legislatif, eksekutif dan judisiari akan berdasarkan wahyu Ilahi, kerana seorang muslim mengimani bahawa Allah adalah penggubal dasar, polisi dan undang-undang hakiki di dunia ini.

Ini sangat berbeza dengan falsafah politik Barat yang kebanyakannya terbentuk daripada acuan "atheis" yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, dan acuan "sekular" yang memisahkan unsur agama dan negara. Jika ada pun agama yang menjadi dasar pemerintahan di Barat, agama itu menjadi kuda tunggangan untuk monopoli politik semata-mata, sebagaimana dunia menyaksikan kerajaan Kristian Katolik semasa zaman Gelap. Lantas ini menunjukkan penyelewengan agama yang dianuti oleh Barat!

KONSEP TAUHID DAN ONTOLOGI TUNGGAL

Konsep Tauhid, yang merupakan asas dalam aqidah Islam memainkan peranan penting dalam menentukan pandangan alam Islam, terhadap politik, ekonomi, sosial serta semua sisi kehidupan manusia. 
Menurut Prof Dr Ahmet Davutoglu, asas prinsip universal Islam berdiri atas fikrah ketuhanan, iaitu Aqidah Tauhid La Ilah illa Allah, yang juga boleh ditafsirkan sebagai Tuhan yang Suci. Daripada fikrah ini, muncul unsur tanzih (penyucian) Allah, iaitu sebuah kaedah dasar yang membawa makna penyucian Allah daripada segala kekurangan dan penyekutuan. Kaedah ini menafikan segala autoriti dan legitimasi selain daripada Allah, serta ketaatan mutlak segala makhluk dan alam kepada Allah tanpa disetarakan dengan mana-mana unsur lain.

Konsep Tauhid ini boleh dinisbahkan sebagai "Ontologi Tunggal" dalam istilah falsafah. Allah sebagai pencipta al-mumkinat (alam dan segala makhluk), lantas menafikan Atheisme, Darwinisme dan Naturalisme. Selain itu, konsep ini meletakkan Allah sebagai the first cause (sebab utama), yang membawa makna setiap event (peristiwa) dan effect (akibat) secara mutlaknya berpunca daripada Allah. Causes (sebab-sebab) lain hanya  menjadi faktor pengantara kepada sebab utama iaitu Allah. Sebagai contoh, hari menjadi siang [event] kerana matahari terbit [cause]. Dengan konsep Ontologi Tunggal, muslim mempercayai bahawa sebab utama 'hari menjadi siang' secara mutlaknya adalah kerana kudrat Allah, manakala sebab 'matahari terbit' hanyalah menjadi pengantara semata-mata.

Ontologi Tunggal ini berbeza dengan konsep ontologi yang dipraktikkan oleh aliran-aliran falsafah lain, seperti falsafah Yunani yang mempercayai demigod dan Hinduisme yang mempercayai avatar. Demigod dan avatar adalah manusia yang memiliki unsur tuhan di dunia, yang disifatkan sebagai Tuhan Bumi dan mempunyai hak mutlak untuk memerintah di dunia. Begitu juga dengan agama Kristian yang meletakkan Jesus Christ sebagai anak Tuhan, memiliki kuasa menyerupai tuhan dan berhak mentadbir atas nama bayangan tuhan. Ontologi sebegini menyamatarafkan Tuhan dengan manusia ciptaanNya, bercanggah dengan prinsip Ontologi Tunggal yang diimani oleh Islam.

Percanggahan falsafah ini menatijahkan perbezaan besar pada worldview Islam dengan aliran dan agama lain. Sebagai contoh dalam sistem sosial manusia, hanya ada golongan tertentu dalam masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan demigod, avatar dan Jesus Christ, bertentangan dengan Islam yang menggalakkan semua manusia berhubung terus dengan Allah tanpa melalui apa-apa pengantara. Ini menyebabkan terbentuknya sistem kasta yang mempertuhankan pendeta, golongan brahma dan paderi gereja, kerana hanya golongan atasan ini mampu berhubung dengan unsur Tuhan secara langsung, berbanding golongan bawahan yang lain.


Bersambung..


Rujukan;
1. Fi Zilal Al-Quran, Asy Syahid Sayyid Qutb
2. Alternative Paradigm, The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory, Prof Dr Ahmet DavutogluArtikel Terkait


EmoticonEmoticon